بایگانی برچسب ها: پیشگیری از تولد فرزند عقب مانده

عقب ماندگی ذهنی و پیشگیری از تولد فرزندان عقب مانده

عقب ماندگی ذهنی و پیشگیری از تولد فرزندان عقب مانده

با وجود همهٔ پیشرفت های جدید، ما تنها به گوشه ای از مسألهٔ پیشگیری نقص و عقب ماندگی ذهنی اشاره می کنیم. در این رابطه راهنمائی های مناسب ژنتیکی و جلوگیری از حاملگی تا حدودی موفق بوده اند..ما در مجله اینترنتی مدل 24 در مورد عقب ماندگی ذهنی و پیشگیری از تولد فرزندان عقب مانده بیشتر توضیح خواهیم داد.   پیشگیری از تولد کودک عقب مانده ذهنی و اما به وسیلهٔ تحقیقات کروموزومی و بیوشیمی به روی کودکان عقب ماندگی ذهنی می توان راهنمائی های ژنت...

ادامه مطلب